Groepscentrum Permanente Vorming
printpdf
Home » Opleidingen » Gezondheidszorg » Verpleegkundigen » Palliatieve zorg » Postgraduaat Palliatieve Zorg

Postgraduaat Palliatieve Zorg

Je verwerft inzichten en vaardigheden in het palliatieve zorgconcept en leert je beroepshouding met betrekking tot de palliatieve zorg verder te ontwikkelen.

Situering

Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte; ze hebben geen kans meer op genezing. Als zorgverlener in een residentiële of thuissetting is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zorgvrager en zijn naasten in deze laatste levensfase.

Doel

Het postgraduaat Palliatieve Zorg is een sterk praktijkgerichte opleiding, die je helpt om de juiste vaardigheden te ontwikkelen voor een vraaggestuurd en persoonsgericht palliatief zorgconcept. Dit gebeurt altijd met respect voor levensbeschouwingen, tradities of geloofsvisie en steeds vertrekkend vanuit de rechten van de patiënt. We willen je als zorgverlener bekwamen om zorg aan te bieden op maat voor alle patiënten. Een persoon prefereert een zorg in de lijn van zijn/haar visie op het leven, op ziekte, pijn en mogelijk nakend levenseinde. Het aannemen van een cultuursensitieve houding in de relatie met de zorgvrager is dan ook heel belangrijk.

Aanpak

Het postgraduaat omvat twee delen: een basismodule Palliatief Referent (ook afzonderlijk te volgen) en een verdiepingsmodule Palliatief Deskundige. De opleiding is sterk wetenschappelijk onderbouwd en zet in alle modules in op interactief werken en casuïstiek via een leertraject voor elke student. Cultuursensitief werken wordt in elke module als aandachtspunt meegenomen.

We vertrekken vanuit individuele leervragen en per lesonderdeel passen we casussen toe (vanuit medische, ethische, spirituele, psychologische … invalshoek), zodat de uiteindelijke evaluatie via opdrachten en intervisie verloopt, en dus niet via klassieke examens.

Daarnaast legt deze opleiding sterk de nadruk op het biomedische, sociale en menswetenschappelijke aspect, en specifiek op het ontwikkelen van de juiste communicatievaardigheden t.a.v. de zorgvrager, zijn naasten en de collegazorgverleners. We voorzien hiervoor ook een training voorafgaande zorgplanning en een korte inleefstage.

Je verlaat de opleiding dan ook als een volwaardig palliatief referent en/ of deskundige, die de geleerde skills en inzichten kan toepassen in zijn eigen werkomgeving.

Programma

Het postgraduaat telt 20 studiepunten (SP). De opleiding omvat een basismodule Palliatief Referent (6SP) en een verdiepingsmodule Palliatief Deskundige (14SP). Het programma voorziet naast de theorielessen ook een korte inleefstage en facultatieve deelname aan het congres ‘Education in Palliative Care’. De doelstellingen van de opleiding en de inhouden en werk- en evaluatievormen (uitgedrukt in studiepunten en uren studiebelasting) zijn in detail uitgeschreven in de ECTS-fiches, die uitgebreid aan bod komen op je eerste lesdag.

Basismodule ‘Palliatief Referent’

  • Basisconcepten en wetgeving palliatieve zorg
  • Functieprofiel van de palliatief referent
  • Fysieke aspecten bij pijn (observatie en anamnese)
  • Verpleegkundige diagnostiek en interventies (pijn- en symptoomcontrole) 
  • Psychosociale benadering van de patiënt en zijn omgeving 
  • Omgaan met familie en naasten in de supportieve en terminale fase 
  • Beslissingen rond het levenseinde (wetgeving en casuïstiek) 
  • Toepassen voorafgaande zorgplanning (training) 
  • Basisvaardigheden communicatie met de zorgvrager 
  • Inzicht in eigen zorgcultuur en cultuur van de organisatie (appreciative inquiry) 
  • Het ontwikkelen van eigen competenties en vaardigheden (coaching) 
  • Spirituele en existentiële zorg bij ernstig zieken 
  • Cultuursensitieve palliatieve zorg 
  • Handvatten voor omgaan met rouw en verlies 
  • Zelfzorg voor de zorgenden

Verdiepingsmodule ‘Palliatief Deskundige’

Verpleegkundige wetenschappen: o.m. interdisciplinaire organisatie, methodologie en wetenschappelijke kennis, ethische en deontologische benadering van de zorg, wondzorg, aromazorg …

Biomedische wetenschappen: o.m. neoplastische en chronische pathologieën, fysiopathologie en symptomen …

Sociale en Menswetenschappen: o.m. training gespreksvaardigheden, verhogen van de veerkracht, spiritualiteit van de zorgverlener …

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

De opleiding richt zich tot alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Je kan je inschrijven voor het postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5-verpleegkundige kan je toegelaten worden, als je voldoende gemotiveerd bent. Je ontvangt dan een getuigschrift permanente vorming.

Evaluatie en getuigschrift

Voor het behalen van het getuigschrift van het postgraduaat Palliatieve Zorg zijn er twee evaluatiemomenten voorzien: een eerste na de basismodule en een tweede na de verdiepingsmodule.

De evaluatieopdrachten bestaan vooral uit reflectieopdrachten en casusbespreking met schriftelijke neerslag en de presentatie aan een deskundige jury. De evaluatievorm wordt je uitgebreid toegelicht bij aanvang van het programma.

Als je de basismodule succesvol afrondt, ontvang je het getuigschrift van ‘Palliatief Referent’ (6SP). Slaag je voor zowel de basismodule als voor de verdiepingsmodule, dan krijg je het getuigschrift van ‘Postgraduaat Palliatieve zorg’ (20SP).

Praktische informatie

Het postgraduaat Palliatieve Zorg wordt georganiseerd door de Erasmushogeschool Brussel (EhB), de hogeschool Odisee en het Forum Palliatieve Zorg. De lessen vinden plaats op EhB, campus Jette, Laarbeeklaan 121 in 1090 Jette (zie ehb.be/campus-jette). De administratie (inschrijving, betaling ...) verloopt via Odisee.

Inschrijven

Inschrijven voor het postgraduaat kan online via de website van Odisee: www.odisee.be/gpv. Klik naast 'Postgraduaat Palliatieve Zorg 2017-2018' op ‘Inschrijven’ om je aanvraagdossier te starten. Je ontvangt dan per mail een vragenlijst. De programmacoördinator van het postgraduaat zal je aanvraag onderzoeken op basis van de toelatingsvoorwaarden.

Kostprijs

Het postgraduaatPalliatieve Zorg kost 1250 euro (basismodule + verdiepingsmodule). De basismodule Palliatief Referent is ook apart te volgen en kost 550 euro. Sommige lesdagen zullen ook apart opengesteld worden aan een tarief van 90 euro per lesdag. In de kostprijs is steeds het cursusmateriaal, een broodjeslunch en drank tijdens de pauzes inbegrepen.

Betaald educatief verlof

Check of je een beroep kan doen op educatief verlof! Kom je in aanmerking? Verwittig dan de studentenadministratie, zodat de nodige documenten kunnen aangemaakt worden.

KMO-Portefeuille

Informeer bij je werkgever of je een deel van je opleiding kan betalen met de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid (www.kmo-portefeuille.be). Erkenningsnummer Odisee: DVO 100347.

Regelgeving 'Bijzondere beroepsbekwaamheid in de palliatieve zorg'

Het postgraduaat Palliatieve Zorg beantwoordt aan de regelgeving m.b.t. het verkrijgen en behouden van de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg (M.B. 08 juli 2013).

Organisatie en contacturen

Het programma start op 21 september 2017. De basismodule Palliatief Referent eindigt op 15 januari 2018. Aansluitend start de verdiepingsmodule, die loopt tot 14 juni 2018. Er zijn vaste wekelijkse lesdagen op donderdag. De gedetailleerde lesplanning ontvang je na goedkeuring van je inschrijving. Op de eerste lesdag overlopen we de planning grondig.

Bijlage(n)

download Brochure